Thế giới như tôi thấy

by Zen Vegan

Tất cả chúng ta, mọi sinh vật trên Trái Đất đều kết nối với nhau, sinh vật này với sinh vật kia bằng những sợi dây liên kết. Việc cứu giúp những sinh vật khác khiến cho những mối dây liên kết này trở nên đậm nét và vững chắc. Điều đó hàm nghĩa rằng sự tồn tại của chúng ta cũng thật rõ ràng và ta đang thực sự sống. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ biết đến bản thân mình mà không sẵn lòng giúp đỡ, ắt sẽ sống cuộc sống nhạt nhòa vô nghĩa, vì sợi dây nối chúng ta với muôn vật thật mong manh, sự tồn tại của chúng ta sẽ thật mờ nhạt…

Advertisements