Thinh không

by Zen Vegan

Thắp một nén hương
Khói cuốn làm mây
Bụi bay làm gió

Ngân một hồi chuông
Hồn về tĩnh tại
Người về trong Con

Cất một lời ca
Biển trào sóng vỗ
Lòng nhẹ thinh không

29.08.2010

Advertisements