Thôi không tranh cãi

by Zen Vegan

Nhiều người ngồi ngắm một đám mây trôi. Người ngồi góc này thì bảo đám mây hình dạng thế này. Người ngồi góc khác lại nói đám mây có hình thế khác. Tranh cãi cũng có ích gì khi góc nhìn của chúng ta khác nhau ? Tranh cãi chưa xong thì đám mây đã thay hình đổi dạng thành muôn vẻ khác rồi.
Đám mây có thể muôn vẻ muôn dạng, nhưng bản chất của nó thì không thay đổi. Chi bằng, ta đến ngồi bên nhau mà lặng yên nhìn ngắm mây bay…

Advertisements